„CZŁONKOSTWO W KLUBIE PRZODUJĄCYCH SZKÓŁ,
TO WIELKI ZASZCZYT I ZOBOWIĄZANIE”

Zgodnie z decyzja Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole zostaliśmy zobowiązani do powołania Regionalnego Kierownictwa Klubu Przodujących Szkół.
Prosimy o oddelegowanie do pracy we wspomnianej Radzie przedstawiciela z Szkół Klubowych z terenu Małopolski.

Dotychczas chęć pracy w Małopolskiej Radzie klubu Przodujących Szkół zadeklarowały:

1. Pani mgr Małgorzata Ciemińska z Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Krakowie
2. Pani mgr Małgorzata Matysik z Zespołu Szkół Gastronomicznych Nr 1 w Krakowie
3. Pani mgr Anna Pitak z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach

Zapraszamy przedstawicieli pozostałych Szkół Klubowych do działalności w Małopolskiej Radzie Klubu Przodujących Szkół”.

Regulamin Klubu Przodujących Szkół

I.Cele i zadania Klubu:
Klub Przodujących Szkół jest ogólnopolskim ruchem społecznym o charakterze edukacyjnym.

Klub działa w ramach Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole od 1986 roku, promując szkoły podstawowe i ponad podstawowe wyróżniające się rzetelnymi i uznanymi w środowisku osiągnięciami pedagogicznymi, nowoczesnymi rozwiązaniami zadań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych, wartościową moralnie i pedagogicznie inicjatywą twórczą w zakresie uspołecznienie szkoły i harmonizacji jej pracy.

Zadaniem Klubu jest ponadto wspieranie inicjatyw i aktywności wychowawczej, stwarzanie możliwości wymiany najlepszych doświadczeń i upowszechniania dorobku szkół, inicjowanie, krzewienie i wspomaganie twórczych rozwiązań pedagogicznych, popieranie przedsięwzięć pedagogicznych w zakresie wypracowania indywidualnego oblicza i charakteru szkoły.

Do Klubu mogą kandydować szkoły legitymujące się wspólnym i trwałym dorobkiem całej społeczności w realizacji podstawowych celów wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych, dobrą atmosferą i kulturą pracy, indywidualnym obliczem pedagogicznym, czystością, ładem i porządkiem, wysokim poziomem estetycznym, zdrowym klimatem moralnym, kształtowaniem postaw społecznych obywatelskich i patriotycznych, dobrymi wynikami dydaktycznymi, tworzeniem warunków rozwoju uczniom szczególnie uzdolnionym, zapobieganiem niepowodzeniom dydaktycznym i trudnościom wychowawczym, uczestnictwo w działalności Stowarzyszenia.

II. Kryteria przynależności do Klubu Przodujących Szkół:
Doskonalenie organizacji i stylu pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej. Wypracowanie, utrwalanie w życiu i funkcjonowaniu szkoły nowatorskich rozwiązań pedagogicznych w co najmniej trzech z pośród trzech podanych niżej twórczych działań:

wypracowanie optymalnych warunków wielostronnego rozwoju osobowości uczniów, stwarzanie warunków dla rozwoju zainteresowań i talentów w różnych dziedzinach wiedzy i umiejętności, podjęcie pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi oraz tworzenie optymalnych warunków rozwoju, systematyczna opieka zdrowotna oraz rozwijanie kondycji fizycznej i odporności psychicznej uczniów, stworzenie klimatu moralnego w środowisku szkolnym, propagowanie i czynne uprawianie sportu i turystyki krajoznawczej, podejmowanie inicjatywy zmierzającej do wypracowania alternatywnego programu nauczania, kształcenia, wychowania i opieki, czynne uczestnictwo w lokalnych programach ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego, aktywne uczestnictwo i wzbogacanie życia kulturalnego środowiska lokalnego, organizowanie różnorodnych form i metod pracy pozalekcyjnej, upowszechnianie własnego dorobku szkoły i pomaganie szkołom słabszym, pracujących w gorszych warunkach, zwłaszcza na wsi, uczestnictwo w międzyszkolnym ruchu olimpijskim, propagowanie oryginalnych propozycji rozwiązań dowolnego problemu edukacyjnego w szkolnictwie polskim w skali jednej szkoły, typu szkół, bądź całego systemu oświatowo-wychowawczych, uspołecznianie szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania wewnętrznych instytucji samorządowych oraz współpracy szkoły z rodzicami.

Klub ma charakter otwarty. Uczestnictwo w nim jest dobrowolne i trwa 4 lata. Po upływie tego okresu szkoła może potwierdzić dalsze uczestnictwo w Klubie.

Wszelkie decyzje o przynależności szkoły do Klubu podejmuje Rada Klubu.

Rada Klubu będzie oceniać szkoły kandydujące do Klubu według podanych wyżej kryteriów z uwzględnieniem zróżnicowania typów szkół i specyfiki warunków ich funkcjonowania.

Rada Klubu ma prawo pozbawić szkołę członkostwa w Klubie w przypadku zaniechania, bądź kardynalnych zaniedbań wobec wymogów uczestnictwa w ruchu klubowym.

Szkoła, która zechce przystąpić do Klubu powinna dokonać samooceny według podanych kryteriów przynależności do Klubu Przodujących Szkół, podjąć uchwałę o przystąpieniu do Klubu.

Uchwałę podejmują ciała przedstawicielskie społeczności szkolnej:

Rada Pedagogiczna,
Samorząd Uczniowski,
Komitet Rodzicielski,
Rada Szkoły.

Powyższą uchwałę po zaopiniowaniu przez wojewódzkie Stowarzyszenia Pomocy Szkole i ewentualnie Kuratorium Oświaty wraz z pisemną samooceną należy dostarczyć do:

Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole
00-061 Warszawa, ul. Marszałkowska 140
tel/fax: 22 622-70-16
Wniosek o przystąpieniu do Klubu należy udokumentować osiągnięciami szkoły.

Szkoła należąca do Klubu będzie miała możliwości:

popularyzowania swego dorobku oraz jego twórców, wzajemnej wymiany doświadczeń między uczestnikami Klubu, uczestniczenia w opracowaniu i konsultacji ważnych dokumentów i decyzji dotyczących systemu edukacji narodowej, korzystanie z krajowych i międzynarodowych kontaktów nauczycieli i młodzieży, uczestniczenia w akcji letniej organizowanej przez Stowarzyszenie, korzystanie z pomocy materialnej Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole w Warszawie. Przyjęcie do Klubu Przodujących Szkół ogłaszane jest w środkach masowego przekazu i odbywać się będzie w sposób uroczysty poprzez wręczenie aktów członkowskich przedstawicielom społeczności szkolnych.

III. Podstawowe ustalenia organizacyjne Klubu:
Działalność Klubu Przodujących Szkół oparta jest o samorządowe decyzje przedstawicieli szkół będących członkami Klubu. Podstawowa aktywność członków Klubu realizuje się w sekcjach tworzonych w zasadzie według typów szkół. Sekcje te samodzielnie ustalają i realizują swoje plany pracy, informując o tym przewodniczącego. Klub może także organizować spotkania problemowo – tematyczne oraz realizować inną inicjatywę uznaną za ważną przez członków i Radę Klubu. Całością prac Klubu kieruje Rada Klubu wybrana przez przedstawicieli szkół – członków Klubu. Przewodniczący Rady Klubu uczestniczy w zebraniach Prezydium Stowarzyszenia. Rada Klubu na prośbę Prezydium KSPS zobowiązana jest informować o swojej działalności

W woj. małopolskim w 2008 roku do Klubu Przodujących Szkół zostały przyjęte:

ZS Ogólnokształcących w Myślenicach w dniu 4.10.2008 – galeria SPSM

ZS Gastronomicznych Nr 1 w Krakowie w dniu 7.11.2008 – galeria SPSM

W 2009 roku do Klubu Przodujących Szkół zostało przyjęte:

Gimnazjum Nr 4 z Tarnowa w dniu 19.01.2009 – galeria

W 2010 roku do Klubu Przodujących Szkół w dniu 24.04.2010 zostały przyjęte:

1. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 w Oświęcimiu

Zobacz relację z uroczystości przedstawiona w odcinkach specjalnych Szkolnej Telewizji „Fakty Czwórki”:

część I – PREZENTACJA SZKOŁY

część II – ODSŁONIĘCIE TABLICY

część III – GALA OCK

2. Szkoła Podstawowa Nr 9 w Oswięcimiu

3. Zespół Szkół Nr 1 w Oświęcimiu

4. Gimnazjum Nr 2 w Oświęcimiu

Więcej na temat uroczystości – przeczytasz TUTAJ. Zapraszamy również do obejrzenia galerii zdjęć

W listopadzie 2010 do grona szkół Klubowych dołączyła

5. Szkoła Podstawowa w Winiarach gmina Gdów, powiat wielicki – relacja z oficjalnej uroczystości przyjęcia placówki do grona Szkół Przodujących w dniu 8 czerwca 2011 znajdziesz TUTAJ

W dniu 29 marca 2011 do grona szkół Klubowych dołączyła

6. Szkoła Podstawowa Nr 11 w Oświęcimiu.

Więcej na temat uroczystości przeczytasz TUTAJ. Zapraszamy równiez do galerii zdjęć

WYKAZ MAŁOPOLSKICH PLACÓWEK NALEŻĄCYCH DO KLUBU PRZODUJĄCYCH SZKÓŁ