STATUT

STOWARZYSZENIA POMOCY SZKOLE „MAŁOPOLSKA”

uchwalony przez Walne Zebranie w dniu 27.01.2018  roku

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art.1

 • 1
 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Małopolska”, w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz jest
  • miasto Kraków.
 3. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego. Prowadzi działalność na rzecz społeczności oświatowej głównie publicznej, szczególnie dla uczniów z szczególnie trudną sytuacją życiową i materialną, tj. działalność w sferze publicznej wskazanej w art. 4 ust. 1 pkt.

14 Ustawy – obejmującą zadania w zakresie nauki, szkolnictwa, edukacji, oświaty i wychowania. Cele Stowarzyszenia określone są szczegółowo w § 7 Statutu.

 1. Stowarzyszenie prowadzi:
  • odpłatną działalność pożytku publicznego,
 • nieodpłatną działalność pożytku publicznego. Każdy rodzaj działalności jest wyodrębniony.

4a. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

 1. Działalność pożytku publicznego Stowarzyszenia nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz członków Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju we współpracy z partnerskimi organizacjami pozarządowymi.
 • 2

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku „O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (Dz. U. z 2003 r., nr 96, poz. 873 z późn. zm. – zwana w niniejszym statucie Ustawą), innych przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

 • 3

Stowarzyszenie jest organizatorem ruchu społecznego na rzecz edukacji, swą działalność opiera na pracy swych członków realizujących program Stowarzyszenia w jednostkach terenowych.

 • 4
 1. Stowarzyszenie realizując cele statutowe współpracuje i korzysta z pomocy władz państwowych, samorządowych, instytucji i organizacji pozarządowych na zasadach partnerstwa i obopólnych korzyści.
 2. Realizując cele statutowe, Stowarzyszenie współdziała z Krajowym Stowarzyszeniem Pomocy Szkole z siedzibą w Warszawie i Zarządami Regionalnych Stowarzyszeń Pomocy Szkole.
 • 5

Do prowadzenia swych spraw, Stowarzyszenie prowadzi biura i zatrudnia pracowników.

 • 6

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział II

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

Art.2

 • 7

Celem Stowarzyszenia jest realizacja zadań w następującym zakresie:

 1. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w tym wspieranie wysiłków lokalnych społeczności na rzecz szkół, prowadzących do poprawy warunków nauczania i wychowania;
 2. Wypoczynku dzieci i młodzieży;
 3. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 4. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 5. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 6. Turystyki i krajoznawstwa;
 7. Działalności charytatywnej, zwłaszcza na rzecz dzieci z problemami zdrowotnymi i szczególnie trudną sytuacją życiową i materialną.
 8. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Art.3

 • 8
 1. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

Działalność wydawnicza:

a/ wydawanie książek (PKD 58.11.Z),

b/ pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),

c/ działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z).

 

Działalność szkoleniowa:

 

a/ pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B), b/ działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z).

 

Wypoczynek wakacyjny dzieci i młodzieży:

a/ działalność agentów turystycznych (PKD 79.11.A),

b/ działalność pośredników turystycznych (PKD 79.11.B), c/ działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z),

d/obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z).

 1. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność statutową w zakresie:
 1. Uczestnictwo w związkach stowarzyszeń (PKD 94.99.Z).
 2. Działalność wydawnicza (PKD 22.22.Z).

 

 1. Popularyzacja poczynań kształtujących patriotyczne i obywatelskie postawy wynikające z wartości chrześcijańskich i kultury narodowej (PKD 91.33.Z).

 

Wypoczynek wakacyjny dzieci i młodzieży:

a/ działalność agentów turystycznych (PKD 79.11.A),

 

b/ działalność pośredników turystycznych (PKD 79.11.B), c/ działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z),

d/obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z).

 

 1. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność statutową w zakresie:
  1. Uczestnictwo w związkach stowarzyszeń (PKD 94.99.Z).
  2. Działalność wydawnicza (PKD 22.22.Z).

Wypoczynek wakacyjny dzieci i młodzieży:

a/ działalność agentów turystycznych (PKD 79.11.A),

 

b/ działalność pośredników turystycznych (PKD 79.11.B), c/ działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z),

d/obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z).

 

 1. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność statutową w zakresie:
  1. Uczestnictwo w związkach stowarzyszeń (PKD 94.99.Z).
  2. Działalność wydawnicza (PKD 22.22.Z).

 

 1. Popularyzacja poczynań kształtujących patriotyczne i obywatelskie postawy wynikające z wartości chrześcijańskich i kultury narodowej (PKD 91.33.Z).

 

 1. Inspirowanie działań społecznych, świadczeń finansowych, materialnych, na rzecz modernizacji oraz wyposażenia szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych (PKD 94.99.Z).

 

 1. Pomoc rzeczowa i finansowa dla dzieci niepełnosprawnych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (PKD 88.99.Z).

 

 1. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji (PKD 88.99.Z).
 2. Pomoc doraźna ofiarom wypadków losowych oraz osobom dotkniętym nieuleczalnymi i przewlekłymi chorobami, w szczególności dzieciom i ich rodzinom (PKD 88.99.Z).
 3. Pomoc rzeczowa i finansowa dla dzieci i młodzieży szkolnej znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej (PKD 88.99.Z).
 4. Stypendia dla młodzieży i dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej(PKD 88.99.Z).
 5. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (PKD 88.10.Z).

 

III. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

 1. Budownictwa:

a/ wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z), b/ zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z),

b/ posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD43.33.Z), d/ malowanie i szklenie (PKD43.34.Z).

 1. Gastronomii:

a/ restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A),

b/ przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) (PKD 56.21.Z ),

 

c/ pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z).

 

 1. Edukacji :

a/  wychowanie przedszkolne (PKD 85.1), prowadzenie szkół podstawowych

 

( PKD 85.2), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (PKD 85.3), policealnych (PKD 85.41),

 

prowadzenie pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 85.59.B)

 

b/ prowadzenie schronisk turystycznych i usług krótkotrwałego zakwaterowania.

(PKD 55.2),

 

3a. Handlu detalicznego:

 

a/ sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z).

 

 1. Prowadzenie działalności gospodarczej odbywa się w formie bezpośredniej, pośredniej lub poprzez wyodrębnione organizacyjnie i finansowo podmioty, które są jednostkami Stowarzyszenia powoływanymi i likwidowanymi przez Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia. Do kompetencji Zarządu należy określenie zakresu ich działania oraz uprawnień, obowiązków
 • odpowiedzialności członków kierownictwa jednostki.
 1. Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga dokonania wpisu do Rejestru Przedsiębiorców w obszarze tej działalności.
 2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
 3. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów pożytku publicznego i nie może być przeznaczony do podziału między członków stowarzyszenia.
 • 9
 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w następujący sposób:

 

 1. W zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w tym wspierania wysiłków lokalnych społeczności na rzecz szkół, prowadzących do poprawy warunków nauczania i wychowania, poprzez:

 

a/ zakup pomocy dydaktycznych,

b/ doposażenie i zwiększanie księgozbioru bibliotek szkolnych,

c/ dofinansowanie małych remontów i modernizacji placówek edukacyjnych, d/ organizację konkursów przedmiotowych, turniejów i zawodów sportowych.

 1. W zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży, poprzez:

a/ organizację kolonii, zimowisk i obozów sportowo-wypoczynkowych, b/ organizację szkoleń dla dzieci i młodzieży szkolnej, c/ organizację wycieczek turystyczno-krajoznawczych,d/ aplikację o środki grantowe na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

 1. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, poprzez: a/ organizację konkursów historycznych, artystycznych i kulturalnych,

b/ dofinansowanie kosztów renowacji obiektów historycznych i dziedzictwa narodowego,

c/ pozyskiwanie środków w organizowanych konkursach grantowych, środków ze zbiórek i kwest

publicznych na działalność z zakresu kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, d/ współorganizację i dofinansowanie przedsięwzięć, spotkań, zjazdów w zakresie sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 1. W zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, poprzez: a/ pozyskiwanie i dystrybucję wydawnictw ekologicznych,

b/ organizację konkursów wiedzy proekologicznej,

c/ organizację wolontariatu i popularyzację działań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

d/ współpracę z organizacjami i instytucjami działającymi w zakresie ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego.

 1. W zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, poprzez:

a/ organizację konkursów historycznych,

b/ aplikację o środki grantowe dla organizacji pozarządowych w tematyce pielęgnowania tradycji, polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej,

c/ współorganizację i współfinansowanie uroczystości rocznicowych w placówkach oświatowych,

d/ współfinansowanie zakupu lub wykonania sztandarów i tablic upamiętniających patronów szkół lub wydarzeń, historycznych.

 1. W zakresie turystyki i krajoznawstwa, poprzez:

a/ organizację wycieczek turystyczno – krajoznawczych, rajdów (m.in. pieszych, rowerowych lub integracyjnych),

b/ organizację spotkań i szkoleń dla młodzieży z zakresu turystyki i krajoznawstwa, c/ organizację i prowadzenie Biura Turystyki Szkolnej i Klubu „Salamandra”.

 1. W zakresie działalności charytatywnej, na rzecz dzieci z problemami zdrowotnymi i szczególnie trudną sytuacją życiową i materialną, poprzez:

a/ organizowanie pomocy rzeczowej i finansowej dla dzieci niepełnosprawnych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,

b/ zakup lub współfinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji,

c/ pomoc doraźna ofiarom wypadków losowych oraz osobom dotkniętym nieuleczalnymi i przewlekłymi chorobami, w szczególności dzieciom i ich rodzinom,

d / organizowanie pomocy rzeczowej i finansowej dla dzieci i młodzieży szkolnej znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej,

e/ przyznawanie stypendiów dla dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, f/ organizowanie turnusów rehabilitacyjnych i wypoczynkowych dla osób niepełnosprawnych, g/ prowadzenie szkoleń dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin,

h/ działanie na rzecz włączenia społecznego osób niepełnosprawnych,

i/ współpracę z organizacjami i osobami fizycznymi w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych.

 

 1. W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, poprzez :

 

a/ wspieranie szkolnych imprez i widowisk sportowych oraz rekreacyjnych, a także zajęć sportowo-rekreacyjnych dla niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży,

 

b/ wspieranie Klubów Sportowych w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży w ich rywalizacji sportowej,

 

c/ wspieranie działań mających na celu poprawę jakości oraz bezpieczeństwa szkolnej bazy sportowej, turystycznej i rekreacyjnej,

 

d/ przyznawanie stypendiów uczniom i młodzieży osiągającym wysoki poziom w rywalizacji sportowej,

 

e/ wspieranie programów sportowo-rekreacyjnych, bezpiecznie zagospodarowywujących czas wolny dzieci i młodzieży.

 

 1. Stowarzyszenie realizuje nad to swoje cele poprzez:

 

 1. Gromadzenie środków finansowych, rzeczowych, pochodzących z dobrowolnych świadczeń podmiotów prawnych i osób fizycznych.

 

 1. Emisję i rozprowadzanie znaczków-cegiełek, organizowanie zbiórek publicznych na zasadach określonych w przepisach.

 

 1. Pomoc dzieciom i młodzieży w postaci przyznawania stypendiów, szczególnie utalentowanym.

 

 1. Prowadzenie kursów i szkoleń dla młodzieży, nauczycieli i osób dorosłych.
 2. Wspieranie współpracy międzynarodowej  promującej  działania  szkół  w  obszarze  ochrony

dóbr kultury, dziedzictwa przyrodniczego, propagowania tradycji, idei „małych ojczyzn” i pielęgnowania                                                                                                                                                       polskości.

 

 

Rozdział III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

Art. 4

 

 • 10

 

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna – może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: a/ zwyczajnych

 

b/ wspierających c/ honorowych.

 

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która podpisze pisemną deklarację przynależności do Stowarzyszenia. Uchwały o przyjęciu podejmują Zarządy

 

Stowarzyszenia.

 

 1. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne zainteresowane działalnością Stowarzyszenia i wspierające je finansowo bądź rzeczowo. Osoba prawna może działać w

 

Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

 

 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia i mająca zasługi dla systemu edukacji. Wyboru członków honorowych dokonuje Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Wojewódzkiego.

 

 1. Członkowie zwyczajni i wspierający należą organizacyjnie do właściwego Oddziału terenowego Stowarzyszenia.

 

 • 11

1.Obowiązki członków zwyczajnych, wspierających i honorowych Stowarzyszenia:

a/ przestrzeganie statutu i realizacja uchwał władz Stowarzyszenia,

 

b/ aktywna realizacja celów nakreślonych przez Walne Zebrania i Zarządy Stowarzyszenia, c/ regularne opłacanie składek członkowskich,

 

d/ przestrzeganie norm moralnych i zasad współżycia społecznego na fundamencie wartości chrześcijańskich, humanizmu i tolerancji,

 

e/ branie czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia.

 

 • 12

1.Prawa członków Stowarzyszenia:

 

a/ czynne i bierne prawo wyboru władz Stowarzyszenia, wg zasad ustalonych przez Zarząd Wojewódzki z wyjątkiem członków wspierających,

 

b/ ocena działań władz statutowych na Walnych Zebraniach i we wnioskach do Komisji Rewizyjnych,

 

c/ kierowanie wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,

 

d/ członkowie wspierający posiadają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Walnych Zebrań Stowarzyszenia. Otrzymują pisemną informację o sposobie wykorzystania środków przeznaczonych na rzecz Stowarzyszenia,

 

e/ członkowie honorowi Stowarzyszenia posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych, oraz mogą uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządów Stowarzyszenia. Zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

 

 • 13
 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 

a/ rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, b/ skreślenia z listy członków za nie wywiązywanie się z obowiązków statutowych, c/ skazania prawomocnym wyrokiem sądowym, łącznie z karą dodatkową utraty praw

 

publicznych,

d/ wykluczenia uchwałą Zarządu za działalność sprzeczną ze statutem,

e/ śmierci członka, lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

 

 1. Decyzję o wykluczeniu i skreśleniu członków podejmują Zarządy Społecznych Komitetów, Zarządy Oddziałów Powiatowych i Zarząd Wojewódzki.

 

 1. Osobom skreślonym lub wykluczonym przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia za pośrednictwem Zarządu Wojewódzkiego w ciągu 14 dni od chwili pisemnego powiadomienia o decyzji.

 

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ulega zawieszeniu do chwili decyzji Walnego Zebrania Stowarzyszenia, która jest ostateczna.

 

 

Rozdział IV

ORGANY STOWARZYSZENIA

Art.5

 • 14
 1. Organami Stowarzyszenia są:

 

a/ Walne Zebrania Delegatów i Walne Zebrania Członków jednostek terenowych, b/ Zarząd Wojewódzki i Zarządy jednostek terenowych,

 

c/ Wojewódzka Komisja Rewizyjna i Komisje Rewizyjne jednostek terenowych.

 

 1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym Statucie oraz w przepisach szczególnych, uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków władz, z tym że uchwały Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków.

 

 1. Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia podejmuje uchwały w pierwszym terminie obrad, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów. Uchwały w drugim terminie zapadają zwykłą większością głosów w tym samym dniu obrad, bez względu na liczbę delegatów uczestniczących w zebraniu.

 

 

 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 5 lat, a członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tą samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez trzy kadencje.

 

 1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany przez organ, który uległ zmniejszeniu, z tym że w ten sposób można powołać nie więcej niż 1/3 jego składu.
 • 15

Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia i jego kompetencje:

 

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest jego Walne Zebranie Delegatów. Delegata wybiera 5-ciu członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Wyboru delegatów dokonują jednostki terenowe

 

Stowarzyszenia

 

 1. W Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział:

a/ z głosem stanowiącym: delegaci i członkowie honorowi,

b/ z głosem doradczym: członkowie wspierający oraz osoby zaproszone.

 

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwołuje się raz w roku w terminie do 30 marca, jako sprawozdawcze za upływający rok pracy Stowarzyszenia oraz raz na 5 lat jako Sprawozdawczo-Wyborcze.

 

 1. Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Delegatów obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

 

 1. Obradami Walnego Zebrania Delegatów kieruje wybrany w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przewodniczący.

 

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwoływane jest w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez Zarząd Wojewódzki lub na pisemny wniosek, Wojewódzkiej Komisji

 

Rewizyjnej:

 

a/ Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad tematem, dla którego zostało zwołane.

 

b/ Zarząd Wojewódzki zwołuje Nadzwyczajne Zebranie Delegatów w terminie przyjętym uchwałą lub w terminie 30 dni po otrzymaniu wniosku Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.

 

 1. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Wojewódzki, Walnego Zebrania Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego Delegatów w wymaganym terminie, Walne Zebranie Delegatów zwołuje w terminie 30 dni Wojewódzka Komisja Rewizyjna.

 

 1. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Delegatów, Prezes Zarządu Wojewódzkiego, powiadamia delegatów, co najmniej na 14 dni przed jego obradami. Zawiadomienie wysyłane jest listownie lub pocztą elektroniczną.

 

 1. Kompetencje Walnego Zebrania Delegatów:

 

a/ wytyczenie kierunków działalności, określenie sposobów i form realizacji zadań, b/ rozpatrywanie składanych sprawozdań z działalności władz Stowarzyszenia. Ocena

działalności, udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Wojewódzkiej Komisji

Rewizyjnej,

 

c/ rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Wojewódzkiego w sprawach skreślenia lub wykluczenia ze Stowarzyszenia,

 

d/ uchwalanie regulaminu, porządku obrad, wybór komisji: mandatowo- skrutacyjnej, wyborczej, uchwał i wniosków,

 

e/ uchwalanie statutu i jego zmian,

f/ uchwalanie wysokości składek członkowskich,

 

g/ wybór bądź odwołanie Zarządu Wojewódzkiego i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, h/ rozpatrywanie wszystkich spraw nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów

Stowarzyszenia,

i/ podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

 

Art.6

 • 16

Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia:

 

 1. Zarząd Wojewódzki jest władzą Stowarzyszenia i kieruje jego działalnością zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Delegatów. Reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za poziom jego pracy.

 

 1. Członkowie organu zarządzającego nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

 1. Zarząd Wojewódzki jest wybierany na Walnym Zebraniu Delegatów w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

 

 1. Członkowie Zarządu w liczbie od 3 do 17 wybierani są w głosowaniu jawnym przez Walne Zebranie Delegatów. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.

 

 1. .Zarząd Wojewódzki może zostać odwołany przez Walne Zebranie Delegatów wskutek nie udzielenia mu absolutorium, na wniosek Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek większości delegatów.

 

 1. Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia – organizacji pożytku publicznego, sporządza i składa roczne sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych, w tym przepisów o rachunkowości.

 

 1. Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia podaje sprawozdania merytoryczne i finansowe do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tymi sprawozdaniami przez zainteresowane podmioty, w tym poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Stowarzyszenia www.spsm.edu.pl .

 

 1. Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia, niezależnie od obowiązków wynikających z przepisów odrębnych, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, sprawozdanie finansowe i merytoryczne w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i merytorycznego.

 

 1. Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia zamieszcza sprawozdanie finansowe i merytoryczne, w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

 

 1. Do ogłaszania rocznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia – organizacji pożytku publicznego przepisy o rachunkowości stosuje się odpowiednio.

 

 1. Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia, sprawozdania składa ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego zgodnie z wydanym przez ministra rozporządzeniem dotyczącym zakresu sprawozdań obejmujących najważniejsze informacje o działalności pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym oraz o wydatkowaniu środków finansowych pochodzących z l % podatku dochodowego od osób fizycznych. Sprawozdanie Zarząd Wojewódzki składa na opublikowanym przez ministra wzorze sprawozdania.

 

Art.7

 • 17

Do zakresu działań Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia należy:

 1. Realizacja uchwał Walnego Zebrania Delegatów.

 

 1. Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia oraz powoływanie i odwoływanie kierownika i pracowników biura Stowarzyszenia.

 

 1. Uchwalanie budżetu i sprawozdań finansowych.

 

 1. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego.

 

 1. Zwoływanie Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zebrań Delegatów.

 

 1. Powoływanie i likwidacja jednostek terenowych – Oddziałów Powiatowych i Społecznych Komitetów, określanie zasięgu ich działania i siedziby. Koordynowanie ich działań.

 

 1. Zawieszanie w czynnościach Zarządu jednostek terenowych, jeżeli ich działalność byłaby niezgodna z przepisami prawa i statutem Stowarzyszenia.

 

 1. Uchwalanie regulaminów określonych przepisami statutu, powoływanie zespołów i komisji problemowych.

 

 1. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządów Powiatowych i Zarządów Społecznych Komitetów będących poza strukturami powiatowymi w sprawach wykluczeń i skreśleń z listy członków.

 

 1. W razie zawieszenia Zarządów jednostek terenowych Stowarzyszenia, Zarząd Wojewódzki powołuje Zarządy Tymczasowe, które pełnią funkcję do czasu wyboru nowych Zarządów przez Walne Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze członków jednostek terenowych.
 • 18
 1. Prezes Zarządu Wojewódzkiego wybierany jest spośród członków Zarządu w głosowaniu tajnym i jest uprawniony do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz .

 

 1. Prezes Zarządu Wojewódzkiego zwołuje Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia po uchwale Zarządu Wojewódzkiego zawiadamiając delegatów z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
 2. Prezes Zarządu Wojewódzkiego koordynuje pracę zespołów i komisji wyłonionych przez Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia zastępuje w obowiązkach Prezesa Zarządu Wojewódzkiego i posiada wszystkie jego kompetencje w czasie pełnienia funkcji mu powierzonej, w przypadku niemożliwości pełnienia obowiązków przez Prezesa Zarządu Wojewódzkiego.
 4. Sekretarz i Skarbnik Zarządu reprezentują Zarząd Wojewódzki w powierzonych regulaminem zakresach obowiązków. Zakresy obowiązków w regulaminach uchwala Zarząd Wojewódzki.

 

 

Art.8

 • 19

Wojewódzka Komisja Rewizyjna

 

 1. Statutowy kolegialny organ kontroli Stowarzyszenia, odrębny od Zarządu Wojewódzkiego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej, przy czym członkowie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia:

 

a/ nie mogą być członkami Zarządu Społecznego Komitetu, Zarządu Powiatowego, Zarządu Wojewódzkiego ani pozostawać z członkami tych organów w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

 

b/ nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego – lub przestępstwo skarbowe,

 

c/ mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 

 1. Wojewódzka Komisja Rewizyjna rozstrzyga problemy sporne między jednostkami terytorialnymi i członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia. Zasady działania Komisji określa opracowany i uchwalony przez nią regulamin działania.

 

 1. Wojewódzka Komisja Rewizyjna liczy od 3 do 7 członków. Członkowie wybierają ze swego składu Przewodniczącego i jego Zastępcę.

 

 1. Kompetencje Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej:

 

a/ co najmniej dwukrotnie w ciągu roku przeprowadza kontrolę, uwzględniającą gospodarkę finansową Stowarzyszenia,

 

b/ z przeprowadzonej kontroli sporządza protokół i formułuje zalecenia z wnioskami pokontrolnymi,

 

c/ przy każdorazowej kontroli konieczna jest obecność Prezesa Zarządu Wojewódzkiego lub Skarbnika Zarządu,

 

d/ na Walnym Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia składa sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli i wnioskuje o udzielenie, bądź nie udzielenie absolutorium Zarządowi Wojewódzkiemu,

 

e/ na wniosek Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia, ma obowiązek zwołać w ciągu 14 dni posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego. Komisja przedkłada pisemne uzasadnienie wniosku,

 

f/ na wniosek Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, Prezes Zarządu Wojewódzkiego posiada obowiązek zwołania Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku,

 

g/ składa sprawozdanie ze swej działalności na Walnym Sprawozdawczym i Walnym Sprawozdawczo – Wyborczym Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia,

 

h/ zwołuje Walne Zebranie Delegatów w razie nie zwołania go przez Zarząd Wojewódzki w terminie określonym statutem.

 

 1. Postanowienia § 19 pkt. 1, ppkt. a, b, c – dotyczą również Komisji Rewizyjnych jednostek terenowych Stowarzyszenia.

 

 1. Wojewódzka Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia ma prawo żądać od członków Zarządu Wojewódzkiego i członków Zarządów jednostek terenowych, złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

 

Rozdział V

JEDNOSTKI TERENOWE STOWARZYSZENIA – ODDZIAŁY, SPOŁECZNE KOMITETY

I ICH ORGANY

Art.9

 • 20

 

 1. Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze statutu Zarząd Wojewódzki powołuje terenowe jednostki Stowarzyszenia. Członkowie zasiadający w organach jednostek terenowych Stowarzyszenia mogą otrzymywać zwrot kosztów lub wynagrodzenie.

 

 1. Terenowymi jednostkami Stowarzyszenia są:

 

a/ Oddziały Powiatowe zrzeszające minimum dwa Społeczne Komitety Stowarzyszenia, b/ Społeczne Komitety działające na terenie placówek oświatowych liczące minimum 9

członków.

 

 1. Jednostki terenowe Stowarzyszenia mogą posiadać osobowość prawną. Jednostki terenowe Stowarzyszenia o osobowość prawną wnioskują do Krajowego Rejestru Sądowego, po uzyskaniu uprzedniej zgody Stowarzyszenia wyrażonej w formie uchwały.

 

 1. Jednostki terenowe Stowarzyszenia mogą samodzielnie zgłaszać kandydatów do Rad Działalności Pożytku Publicznego w Jednostkach Samorządu Terytorialnego, na terenie których działają.

 

 

Art. 10

 • 21

Organy Oddziału Powiatowego Stowarzyszenia.

 1. Organami Oddziału Powiatowego są:

 

a/ Walne Zebranie członków Oddziału Powiatowego, b/ Zarząd Powiatowy,

 

c/ Powiatowa Komisja Rewizyjna.

 

 1. Powołanie i rozwiązanie Oddziału Powiatowego Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu Wojewódzkiego. Powodem rozwiązania jest zaprzestanie działalności przez Oddział lub zmniejszenie się stanu liczebnego Społecznych Komitetów, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Oddziału Powiatowego określonego w § 20, pkt. 2 lit. a.

 

 1. Jednostki terenowe Stowarzyszenia, które nabędą osobowość prawną w sposób określony w art. 9, § 20 ust. 3, mogą składać wnioski o charakterze lokalnym w tzw. trybie małych zleceń w obszarze: edukacja, kultura, sfera kultury fizycznej, turystyki i ochrona przyrody.

 

 • 22

Walne Zebranie Członków Oddziału:

 

 1. Do zadań Walnego Zebrania członków Oddziału Powiatowego Stowarzyszenia należy: a/ uchwalanie programu działania,

 

b/ wybór i odwołanie członków – Zarządu Powiatowego i Powiatowej Komisji Rewizyjnej, c/ rozpatrywanie innych spraw nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Oddziału, d/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań pozostałych organów Oddziału,

 

e/ uchwalanie wniosku o rozwiązanie Oddziału Stowarzyszenia.

 

 1. W Walnym Zebraniu członków Oddziału Powiatowego biorą udział: a/ z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni Oddziału,

 

b/ z głosem doradczym – przedstawiciele członków wspierających z terenu działania Oddziału Stowarzyszenia, członkowie organów wojewódzkich i zaproszeni goście.

 

 1. Walne Zebranie Oddziału Powiatowego zwołuje Zarząd Powiatowy, powiadamiając członków o miejscu, proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem.
 2. Walne Zebranie Oddziału Powiatowego podejmuje uchwały w pierwszym terminie obrad zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. Uchwały w drugim terminie zapadają zwykłą większością głosów w tym samym dniu obrad, bez względu na liczbę członków uczestniczących w obradach.
 3. Nadzwyczajne Zebranie członków Oddziału zwołuje Zarząd Powiatowy: a/ z własnej inicjatywy,

 

b/ na żądanie Zarządu Wojewódzkiego,

 

c/ na wniosek Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej bądź Powiatowej Komisji Rewizyjnej, d/ na pisemny wniosek 1/3 członków zwyczajnych Oddziału Stowarzyszenia.

 

 1. Zarząd Powiatowy jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie członków w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku lub żądania o których mowa w pkt. 5, ppkt. b, c, d, powiadamiając członków, pisemnie listownie lub pocztą elektroniczną.

 

 1. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Powiatowy, Walnego Zebrania Członków Oddziału w terminie i trybie określonym w statucie, uprawnioną do jego zwołania jest Powiatowa Komisja Rewizyjna.

 

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Powiatowego Oddziału Stowarzyszenia obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 • 23

Zarząd Powiatowy Stowarzyszenia:

 1. Zarząd Powiatowy kieruje działalnością Oddziału Stowarzyszenia na terenie swego powiatu.

 

 1. Zarząd Powiatowy jest wybierany na Walnym Zebraniu członków Oddziału w głosowaniu jawnym, wraz z jednoczesnym wskazaniem funkcji każdego z członków zarządu.

 

 1. Zarząd Powiatowy składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika i trzech członków.

 

 1. Członek Zarządu Powiatowego odpowiedzialny za działania z obszaru informatyki koordynuje pracę informatyczną Społecznych Komitetów.

 

 1. Członek Zarządu Powiatowego organizujący wypoczynek dzieci i młodzieży, koordynuje prace Społecznych Komitetów w tym zakresie .

 

 1. Członkowie Zarządu Powiatowego nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

 1. Posiedzenia Zarządu Powiatowego zwołuje Przewodniczący Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek większości członków Zarządu w terminie 14 dni od zgłoszenia wniosku.
 2. Posiedzenia Zarządu Powiatowego odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż 6 razy w roku.
 3. Do zakresu działania Zarządu Powiatowego należy:

a/ wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Delegatów i Walnego Zebrania Członków Oddziału Powiatowego oraz Zarządu Wojewódzkiego,

b/ uchwalanie budżetu Oddziału i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego, c/ zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach posiadanych pełnomocnictw,

d/ organizowanie działalności gospodarczej Oddziału, nadzór i kontrola nad tą działalnością, e/ zaciąganie zobowiązań majątkowych w ramach posiadanych upoważnień,

f/ przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających oraz ich wykluczanie z powodu

naruszania zasad określonych w § 11, pkt. 1.

g/ składanie wniosków o realizację zadań publicznych, zlecanych przez administrację w ramach grantów.

8a. Zarząd Powiatowy na potrzeby realizacji projektów, grantów może tworzyć partnerstwa z innymi organizacjami i podmiotami w tym partnerstwa publiczno – prywatne (PPP)

8b. Jednostki terenowe Stowarzyszenia składają sprawozdania z realizacji zadań publicznych w terminie 30 dni licząc od daty zakończenia realizacji zadania. Kopie sprawozdania składane są do Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia.

 1. Zarząd Powiatowy reprezentowany jest przez Przewodniczącego Zarządu.
 2. Zarząd Powiatowy Stowarzyszenia może zostać odwołany przez Walne Zebranie członków Oddziału na skutek nie udzielenia mu absolutorium, na wniosek Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek bezwzględnej większości członków zwyczajnych Oddziału.
 3. Szczegółowy tryb pracy i zasady działania Zarządów Powiatowych określają regulaminy ich działania.
 4. Okresem sprawozdawczym Zarządu Powiatowego jest rok budżetowy.

 

Art.11

 • 24

Powiatowa Komisja Rewizyjna:

 

 1. Powiatowa Komisja Rewizyjna Oddziału jest organem powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Powiatowa Komisja Rewizyjna Oddziału jest statutowym kolegialnym organem kontroli, odrębnym od Zarządu Powiatowego i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej, przy czym członkowie organu kontroli:

a/ nie mogą być członkami Zarządu Społecznego Komitetu, Zarządu Powiatowego, Zarządu Wojewódzkiego ani pozostawać z członkami tych organów w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b/ nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c/ mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 1. Powiatowa Komisja Rewizyjna jest wybierana na Walnym Zebraniu członków Oddziału w głosowaniu jawnym, w pierwszym terminie obrad zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów. Uchwały w drugim terminie zapadają zwykłą większością głosów w tym samym dniu obrad, bez względu na liczbę członków uczestniczących w zebraniu.
 2. Powiatowa Komisja Rewizyjna składa się z od 3-ech do 5-ciu członków. Członkowie wybierają ze swego składu: przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
 3. Do zakresu działań Powiatowej Komisji Rewizyjnej należy:

a/ kontrolowanie całokształtu działań Oddziału Powiatowego – kontrola winna być przeprowadzana minimum raz w roku,

b/ występowanie do Zarządu Powiatowego z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

c/ żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków, w razie stwierdzenia nie wywiązywania się Zarządu Powiatowego z jego statutowych obowiązków, a także prawo zwołania posiedzenia Zarządu Powiatowego,

d/ zwołanie Walnego Zebrania członków Oddziału, w razie niezwołania go przez  Zarząd

Powiatowy w terminie ustalonym statutem,

e/ składanie na Walnym Zebraniu członków Oddziału Stowarzyszenia wniosków o udzielenie l ub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatowemu,

f/  składanie  sprawozdań  ze  swej  działalności  Walnemu  Zebraniu  członków  Oddziału

Powiatowego Stowarzyszenia,

g/ współpraca z Wojewódzką Komisją Rewizyjną.

 1. Powiatowa Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez siebie i zatwierdzonego przez Wojewódzką Komisję Rewizyjną.
 2. Powiatowa Komisja Rewizyjna ma prawo żądać od członków i Zarządu Powiatowego Stowarzyszenia, złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Art.12

 • 25

Społeczne Komitety Stowarzyszenia.

 

 1. Dla realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia, Zarząd Wojewódzki i Zarządy Powiatowe powołują Społeczne Komitety Stowarzyszenia, działające w placówkach oświatowych.
 2. Rozwiązanie Społecznego Komitetu następuje na podstawie uchwały Zarządu Wojewódzkiego lub Zarządu Powiatowego w przypadku:

 

a/ zaprzestania działalności Komitetu lub zmniejszenia się stanu liczebnego członków poniżej 9-ciu osób – liczby wymaganej do jego powołania,

b/ złożenia wniosku przez jego Zarząd o rozwiązanie Społecznego Komitetu.

 1. Organami Społecznego Komitetu Stowarzyszenia są: a/ Walne Zebranie członków,

b/ Zarząd,

c/ Komisja Rewizyjna.

 • 26
 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Społecznego Komitetu.

Do zadań Walnego Zebrania należy:

a/ uchwalanie programu działania,

b/ wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej lub ich członków,

 

c/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Społecznego Komitetu, d/ uchwalanie wniosków o rozwiązanie Społecznego Komitetu,

 

e/ rozpatrywanie innych spraw nie zastrzeżonych do kompetencji Zarządu Społecznego `Komitetu.

 

 1. W Walnym Zebraniu Członków Społecznego Komitetu Stowarzyszenia biorą udział:

a/ z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni Społecznego Komitetu Stowarzyszenia,

 

b/ z głosem doradczym członkowie wspierający oraz członkowie władz powiatowych i wojewódzkich Stowarzyszenia.

 

 1. Walne Zebranie członków Społecznego Komitetu:

 

a/ zwołuje Zarząd powiadamiając członków o miejscu, terminie i porządku obrad co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem, listownie lub pocztą elektroniczną.

 

b/ Walne Zebranie podejmuje uchwały w pierwszym terminie obrad zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków,

 

c/ uchwały w drugim terminie zapadają zwykłą większością w tym samym dniu obrad bez względu na liczbę biorących udział w zebraniu.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków zwołuje Zarząd Społecznego Komitetu: a/ z własnej inicjatywy,

b/ na żądanie Zarządu Wojewódzkiego lub Zarządu Powiatowego,

c/ na wniosek Wojewódzkiej bądź Powiatowej Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rewizyjnej Społecznego Komitetu

 • 27
 1. Działalnością Społecznego Komitetu kieruje jego Zarząd :

a/ Zarząd wybierany jest na Walnym Zebraniu członków w głosowaniu jawnym, b/ Zarząd składa się z trzech członków: Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika, c/ posiedzenia Zarząd, odbywa w miarę potrzeb, nie rzadziej niż cztery razy w roku,

d/ posiedzenia zwołuje Przewodniczący Społecznego Komitetu. Posiedzenie może zwołać również większość członków Społecznego Komitetu.

 1. Do zakresu działań Zarządu Społecznego Komitetu należy:

a/ wykonywanie uchwał Walnych Zebrań, Zarządu Wojewódzkiego i Powiatowego,

b/ uchwalanie budżetu Społecznego Komitetu i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych,

c/ zarządzanie mieniem Społecznego Komitetu w ramach posiadanych pełnomocnictw,

d/ organizowanie zbiórek publicznych i nadzór nad wykorzystaniem pozyskanych środków, e/ zaciąganie zobowiązań majątkowych w ramach posiadanych upoważnień,

f/ przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających,

g/ zwoływanie zebrań Społecznego Komitetu i składanie sprawozdań z działalności na Walnym Zebraniu członków zwyczajnych Społecznego Komitetu Stowarzyszenia do 30 stycznia nowego roku kalendarzowego.

 

 1. Zarząd Społecznego Komitetu Stowarzyszenia może zostać odwołany na Walnym Zebraniu członków na skutek nie udzielenia mu absolutorium, na wniosek Komisji Rewizyjnej Społecznego Komitetu lub na pisemny wniosek większości członków Społecznego Komitetu Stowarzyszenia.
 2. Zarząd Społecznego Komitetu reprezentuje na zewnątrz jego Przewodniczący.

 

Art.13

 • 28

Komisja Rewizyjna Społecznego Komitetu Stowarzyszenia.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli nad działającym Społecznym Komitetem Stowarzyszenia. Składa się z trzech członków.\
 2. Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem kontroli Społecznego Komitetu Stowarzyszenia, odrębnym od Zarządu Społecznego Komitetu i nie podlegająca mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej, przy czym członkowie Komisji Rewizyjnej Społecznego Komitetu :

a/ nie mogą być członkami Zarządu Społecznego Komitetu, Zarządu Powiatowego, Zarządu Wojewódzkiego ani pozostawać z członkami tych organów w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b/ nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe,

c/ mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu

Statystycznego za rok poprzedni.

 1. Komisja Rewizyjna Społecznego Komitetu Stowarzyszenia jest wybierana na Walnym Zebraniu w głosowaniu jawnym.

 

Rozdział VI

BIURO STOWARZYSZENIA

Art.14

 • 29
 1. Regulaminy pracy Biur uchwalają Zarząd Wojewódzki i Zarządy Powiatowe Stowarzyszenia.

 

 1. Biuro prowadzi          ewidencję          organizacyjno          –finansową         i          sprawozdawczą.

 

Rozdział VII

FUNDUSZE I MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

Art.15

 

 • 30

 

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe, fundusze oraz praca własna członków.

 

 1. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

 

a/ składki członkowskie i dobrowolne wpłaty pieniężne, jak i darowizny rzeczowe członków zwyczajnych i wspierających,

 

b/ wpływy z subwencji, dotacji, spadków i zapisów, odszkodowań od osób prawnych i osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,

 

c/ dochody z dobrowolnej sprzedaży znaczków-cegiełek, wpływy ze zbiórek publicznych i organizowanych imprez,

 

d/ wpływy z działalności gospodarczej jednostek terenowych Stowarzyszenia, prowadzonej jako dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego, z której to działalności gospodarczej nadwyżka przychodów nad kosztami jest przeznaczana na działalność pożytku publicznego,

e/ wpływy z działalności statutowej odpłatnej,

f/ dochody z nieruchomości i ruchomości,

g/ środki z funduszy publicznych, granty.

2a. Uzyskane darowizny rzeczowe mogą być zbywane po cenach wyższych niż wskazane przez darczyńców.

 1. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest do realizacji celów statutowych oraz pokrycia kosztów tej działalności.
 2. Przy zawieraniu umów, udzielaniu pełnomocnictw i składaniu oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Stowarzyszenia jest wymagane współdziałanie i podpisy dwóch uprawnionych osób z uwzględnieniem pkt. 6 poniżej.
 3. Osobami uprawnionymi są:

a/ w Zarządzie Wojewódzkim- Prezes/Wiceprezes, Skarbnik lub Sekretarz, b/ w Zarządzie Powiatowym- Przewodniczący i Skarbnik,

c/ w Społecznym Komitecie- Przewodniczący i Skarbnik.

 1. Prezes Zarządu Wojewódzkiego jednoosobowo, bez odrębnego upoważnienia udzielonego przez Zarząd, podejmuje decyzje finansowe rodzące zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem do kwoty 2 000 złotych.
 2. Dla ważności innych pism i dokumentów składanych przez Stowarzyszenie wymagany jest podpis Prezesa lub Sekretarza.
 3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego.
 4. Nowo przyjęci członkowie płacą składki w ciągu 30-dni od otrzymania statusu członkowskiego.
 5. Zarząd Powiatowy i Zarząd Społecznego Komitetu 10% kwot pochodzących ze składek członkowskich odprowadza na konto Zarządu Wojewódzkiego raz na pół roku.
 6. Stowarzyszenie:

a/ prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości,

b/ w swojej działalności stosuje przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 1. Zabrania się:

a/ udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b/ przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, c/ wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d/ zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 • 31
 1. Działalnością finansową i majątkową kierują Skarbnicy Zarządów Stowarzyszenia i odpowiadają za stan funduszy i majątek Stowarzyszenia.
 2. Skarbnicy prowadzą gospodarkę finansową zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi, publikowanymi w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich.
 3. Skarbnicy Zarządów Społecznych Komitetów sprawozdania ze swej działalności przekazują Skarbnikom Zarządów Powiatowych, a ci Skarbnikowi Zarządu Wojewódzkiego.

 

Rozdział VIII

ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA. ZMIANY W STATUCIE

Art.16

 • 32
 1. Uchwałę o rozwiązaniu i likwidacji Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Delegatów na wniosek Zarządu Wojewódzkiego oraz Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej. Uchwała wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania.
 2. Likwidatorami Stowarzyszenia mogą być upoważnieni do tego członkowie jego Zarządu.
 3. Likwidator Stowarzyszenia powinien przy wykonywaniu obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności.
 4. Po podjęciu uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Delegatów podejmuje uchwałę o powołaniu Komisji Likwidacyjnej wraz z określeniem jej składu osobowego, której zadaniem będzie uregulowanie wszelkich zobowiązań Stowarzyszenia i przekazanie pozostałych składników majątkowych podmiotom wskazanym przez Walne Zebranie Delegatów oraz przekazanie dokumentacji do odpowiedniego organu nadzoru.
 5. Decyzje Komisji   Likwidacyjnej   są   ostateczne   i   obowiązują   wszystkich   członków Stowarzyszenia.
 6. O podjęciu uchwały likwidacyjnej, rozwiązaniu Stowarzyszenia powinni być powiadomieni w szczególności: Sąd Rejestrowy, organ nadzoru, bank prowadzący rachunki Stowarzyszenia.
 7. Koszty likwidacji Stowarzyszenia pokrywa się z majątku Stowarzyszenia.
 8. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w Statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy Rozdziału 5, ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. „Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. tekst jednolity z 2017 r., poz. 210 z późn. zm.).
 9. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje z chwilą wykreślenia z rejestru.
 10. Zmiana Statutu dokonywana jest przez Walne Zebranie Delegatów w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności w pierwszym terminie co najmniej 50 % delegatów . W przypadku braku wymaganej ilości delegatów Walne Zebranie może rozwiązać Stowarzyszenie lub dokonać zmian statutowych w II terminie po upływie 15 minut od wyznaczonego uprzednio terminu. Uchwały podejmowane są wówczas bez względu na ilość obecnych na Walnym Zebraniu Delegatów.

 

Rozdział IX

PRZEPISY KOŃCOWE

Art.17

 • 33

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się przepisy Ustawy oraz ustawy „Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. tekst jednolity z 2017 r., poz. 210 z późn. zm.).