W dniu 19 stycznia 2009 roku Rada Klubu Przodujących Szkół w Warszawie na swym posiedzeniu uchwałą przyjęła w poczet członków Klubu Gimnazjum Nr 4 im. Jerzego Brauna w Tarnowie. Intensywna praca na wielu ważnych odcinkach pracy pedagogicznej i opiekuńczej w 10-letnim okresie pracy Gimnazjum, daje pełne podstawy do uznania szkoły za cenioną w środowisku edukacyjnym Miasta Tarnowa i całej Małopolski.

Szkoła jest nowoczesna, przyjazna uczniom. Grono Pedagogiczne profesjonalnie tworzy atmosferę twórczej i bezpiecznej pracy uczniom. Na szczególne uznanie naszym zdaniem zasługują dokonania w budowaniu świadomości europejskiej, przez wymianę doświadczeń z placówkami kształcącymi uczniów w wielu krajach europejskich.

Oficjalne przyjęcie placówki do Klubu Przodujących Szkół odbyło się w dniu 27 maja 2009 roku, podczas Wielkiego Święta Szkoły. Program obchodów Jubileuszu 10-lecia Szkoły przewidywał również obchody Święta Patrona, wręczenie nagród laureatom konkursów, wystąpienia okolicznościowe, występy artystyczne młodzieży oraz zwiedzanie ekspozycji prezentujących osiągnięcia i historię Gimnazjum.

Mocne strony Gimnazjum to:

 • Rywalizacja uczniów w konkursach wewnątrz szkolnych, między szkolnych, wojewódzkich, centralnych i międzynarodowych. Uczniowie Gimnazjum osiągają bardzo dobre wyniki w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych.
 • Szkoła tworząc warunki do samokształcenia podnoszenia kwalifikacji Kadry Pedagogicznej przez udział w seminariach, kursach, warsztatach i konferencjach metodycznych, prowadziła wiele autorskich programów dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych charakteryzujących się innowacyjnością.
  Rozwijając zainteresowania i zdolności uczniów, pracując metodami aktywnymi motywuje ich do osiągania jak najlepszych wyników i odnoszenia sukcesów.
 • Gimnazjum jest mocne pracą kół pozalekcyjnych. Liczne koła umożliwiają kształtowanie zainteresowań, wyzwalają twórczą aktywność, ciekawość poznawczą, rozwijają uzdolnienia i kształtują osobowość uczniów.
 • Ewaluacja wyników nauczania stanowi element doskonalenia jakości pracy. Zespół nauczycieli podejmuje własne działania w tematyce estetyzacji sal lekcyjnych i wszystkich pomieszczeń szkolnych. Przeprowadzono termo – modernizację budynku, a kolorystyka elewacji została zaprojektowana przez nauczycieli plastyków.
 • Bardzo dobrze prowadzona jest współpraca w środowisku lokalnym i promocja Gimnazjum. Gimnazjum dba o kształtowanie własnego wizerunku w środowisku. Zręcznie rozpoznając oczekiwania edukacyjne, stosownie do nich wypracowano własną ofertę edukacyjną.
  Gimnazjum Nr 4 pozyskało sojuszników wspierających jego działalność. Uczniowie, nauczyciele, wychowankowie, rodzice samorzutnie podejmują działania służące społeczności w miejscu działania Gimnazjum.
 • Istotnym elementem pracy jest praca z patronem. W ramach pracy z patronem zorganizowano w Gimnazjum salę patrona, w której integruje się i uspołecznia środowisko szkolne. Wielka wagę przywiązuje się do organizacji uroczystości szkolnych, wycieczek do miejsc pamięci narodowej, współpraca z instytucjami kultury, związkami kombatantów służy pomnażaniu i ochronie dziedzictwa narodowego.
 • W roku 2005 Gimnazjum przystąpiło do realizacji projektu „Czy my się znamy?”. Działając antydyskryminacyjnie postanowiono przygotować i wydać podręcznik dla nauczycieli i zeszyt ćwiczeń dla uczniów, w których podano przykłady dyskryminacji, które mogą pojawiać się w grupach wielonarodowościowych.
  Wyrównywanie szans edukacyjnych w pracy szkoły to również bardzo ważne działanie. Zapewnienie równego startu edukacyjnego, dostępności do szkół ponadgimnazjalnych, organizacja zajęć wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce to również ważny element w pracy szkoły.
 • Wypracowano system korzystania z najnowszych zdobyczy techniki informacyjnej i informatycznej. Uczniowie posiadają internetowy dostęp do księgozbioru biblioteki szkolnej.
 • Uczniom proponuje się spędzanie wolnego czasu organizując sportowe zajęcia rekreacyjne, artystyczne, integruje się środowisko szkolne angażując uczniów szkoły w wolontariat.