Informacja o sposobie założenia Społecznego Komitetu SPSM.

Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Małopolska”, które jest partnerem, Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole w Warszawie, ul. Marszałkowska 140 (http://www.ksps.pl ), informuje o możliwości założenia w Państwa placówce – Społecznego Komitetu SPSM. Członkowie założyciele (minimum 9 osób) zwołują zebranie założycielskie Społecznego Komitetu stowarzyszenia. Uchwałą określają cele działania i wybierają Zarząd i Komisję Rewizyjną Społecznego Komitetu. Zebranie jest protokołowane, a protokół (wzór w formacie doc) / kopia lub ksero / dostarczony do ZARZĄDU ODDZIAŁU POWIATOWEGO SPSM, bądź do biura Zarządu Wojewódzkiego. Członkowie Społecznego Komitetu wypełniają deklaracje członkowskie, które uchwałami Zarządów j.w. uzyskują wpis do ewidencji członków zwyczajnych SPSM. Społeczny Komitet SPSM uzyskuje uchwałą status członka zbiorowego naszego stowarzyszenia.

Społecznym Komitetom naszego stowarzyszenia / na życzenie /, udzielamy pełnomocnictw do działań prawnych, celem założenia konta bankowego dla gromadzenia środków z kwest, organizacji imprez, dotacji od sponsorów, sprzedaży cegiełek SPSM.

Procedura starania się o pełnomocnictwo obejmuje przedłożenie:

  • Listy imion i nazwisk osób upoważnionych,
  • Adresy zamieszkania ( łącznie z kodem poczt. ),
  • Serie i numery dowodów osobistych oraz numery PESEL.

Społeczny Komitet otrzymuje numer REGON (za pośrednictwem stowarzyszenia), natomiast o numer NIP stara się samodzielnie w Urzędzie Skarbowym odpowiednim według miejsca działania Komitetu.Społeczny Komitet współpracuje z dyrekcją szkoły, w której działa.Dane personalne zbieramy wyłącznie dla wewnętrznych potrzeb stowarzyszenia zgodnie z ustawą „O ochronie danych osobowych „.

Przesyłając informację na Państwa ręce, zachęcamy do założenia, Społecznego Komitetu SPSM a tym samym do współpracy z naszym stowarzyszeniem. Istnieje możliwość wymiany doświadczeń ze Społecznymi Komitetami stowarzyszenia zorganizowanymi w innych placówkach. Zapewni to osiągnięcie lepszych rezultatów w pracy statutowej.

Rosnąca rola organizacji pozarządowych umożliwia pozyskanie środków pomocowych z Unii Europejskiej. Większą szansę pozyskania tych środków posiadają organizacje o charakterze wojewódzkim i krajowym. Przedstawiamy Państwu naszą ofertę przekonani o potrzebie wspólnej troski o pozyskanie tych środków.

Szczegóły działania Społecznych Komitetów określone zostały w statucie naszego stowarzyszenia w rozdziale „Jednostki terenowe Stowarzyszenia…”

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z biurem stowarzyszenia.

Renata Chmielewska